معرفی

مشخصات فردی

پریسا دفتری فرد

نام - نام خانوادگی : پریسا   دفتری فرد

پست الکترونیکی : pdaftaryfard@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

برگزار کننده و هماهنگ کننده کارگاه های جامع آمار کاربردی در معاونت دانش بنیان  واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

ILTA

AALA

TELSIتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

دانشجویان کارشناسی ارشد Thematic topic 

1) سمیه اکبری The role of verbalization on EFL young learners' Speaking Performance and Vocabulary knowledge

2) سنگیان The role of video promptive and game prompting on EFL young leanrers' Pragmatic peformance

3) خانم منصوریان The relationship between Teachers' professionalism and Students' Willingness to Communicate

4) خانم الهه اکبری Cluster strategy across differnet language proficiency levels 

5) خانم زندی Accademic Self Development 

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات خارجی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-07-01

پریسا دفتری فرد
پریسا دفتری فرد

محل خدمت :
    دانشکده زبان و ادبیات خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^